Ing. Daneš Burket, Ph.D.


1989 - 1994   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, obor Jaderné inženýrství, zaměření Teorie a technika jaderných reaktorů.
2004   Obhajoba doktorské dizertační práce na téma Palivové vsázky se zdokonaleným palivem na Jaderné elektrárně Dukovany - titul Ph.D.
     
1994 - 2004   Vedoucí technolog pro výpočty aktivní zóny, ČEZ, a. s., JE Dukovany.
2004 - 2006   Vedoucí skupiny Provozní výpočty a správa jaderných materiálů,
ČEZ, a. s., JE Dukovany.
2006 - 2007   Vedoucí oddělení Projektování a bezpečnostní hodnocení vsázek,
ČEZ, a. s., JE Dukovany.
od 2007   Ředitel sekce Technická podpora, ČEZ, a. s., divize Výroba.
     
1998 - 2004   Předseda sekce mladých při České nukleární společnosti.
1998 - 2005   Člen výboru European Nuclear Society Young Generation Network.
2000 - 2006   Zástupce České republiky při International Youth Nuclear Network.
od 2010   Prezident České nukleární společnosti (od 2001 člen výboru).
od 2010   Člen Vědecké rady Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.
od 2014   Člen Dozorčí a Vědecké rady Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
     
od 2006   Zastupitel města Třebíče.
2006 - 2007   Radní města Třebíče.
2007 - 2011   Člen správní rady Západomoravské vysoké školy.
od 2007   Předseda Sportovního klubu SK Horácká Slavia Třebíč.
     
-   Přednáší a působí jako vedoucí bakalářských, diplomových a doktorských prací
na ČVUT v Praze.
-   Je členem komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského, magisterského
a doktorského studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze
v oboru Jaderné inženýrství.
-   Působí jako oponent projektů podávaných na Fond rozvoje vysokých škol.
-   Je držitelem certifikátu Total Quality Management - VUT Brno, 1997.
-   Je držitelem certifikátu Advanced Nuclear Reactor Design and Safety - Evropská komise, Direktorát pro vědu a výzkum, 1999.
     
2013   Člen týmu WANO Corporate Peer Review ve společnosti TEPCO,
Japonsko (provozovatel jaderné elektrárny Fukušima).
2014   Člen týmu WANO Peer Review na jaderné elektrárně Tianwan, Čína.